Mã Căn: C3.01

Hướng: Đ
Kích thước:7 x 19.5
Diện tích:  136.5 m

Mã Căn: C3.02

Hướng: Đ
Kích thước:7 x 19.5
Diện tích:  136.5 m

Mã Căn: C3.03

Hướng: Đ
Kích thước:7 x 19.5
Diện tích:  136.5 m

Mã Căn: C3.04

Hướng: Đ
Kích thước:7 x 19.5
Diện tích:  136.5 m

Mã Căn: C3.05

Hướng: Đ
Kích thước:7 x 19.5
Diện tích:  136.5 m

Mã Căn: C3.06

Hướng: Đ
Kích thước:7 x 19.5
Diện tích:  136.5 m

Mã Căn: C3.07

Hướng: Đ
Kích thước:7 x 19.5
Diện tích:  136.5 m

Mã Căn: C3.08

Hướng: Đ
Kích thước:7 x 19.5
Diện tích:  136.5 m

Mã Căn: C3.09

Hướng: Đ
Kích thước:7 x 19.5
Diện tích:  136.5 m
NHÀ HÀNG
CLUB HOUSE 2

Mã Căn: A27.14

Hướng: TB
Kích thước :5x18
Diện tích:  90 m

Mã Căn: A27.13

Hướng: TB
Kích thước :5x18
Diện tích:  90 m

Mã Căn: A27.12

Hướng: T-TB
Kích thước :
Diện tích:  201.34 m

Mã Căn: A27.11

Hướng: ĐN-TN
Kích thước :
Diện tích:  179.11 m

Mã Căn: A27.10

Hướng: ĐN
Kích thước :5x18
Diện tích:  90 m

Mã Căn: A27.09

Hướng: ĐN
Kích thước :5x18
Diện tích:  90 m

Mã Căn: A27.08

Hướng: ĐN
Kích thước :5x18
Diện tích:  90 m

Mã Căn: A27.07

Hướng: ĐN
Kích thước :5x18
Diện tích:  90 m

Mã Căn: A27.06

Hướng: ĐB-ĐN
Kích thước :
Diện tích:  155.5 m

Mã Căn: A27.05

Hướng: ĐB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A27.04

Hướng: ĐB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A27.03

Hướng: ĐB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A27.02

Hướng: ĐB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A27.01

Hướng: TB-ĐB
Kích thước :
Diện tích:  155.0 m

Mã Căn: A26.21

Hướng: TB
Kích thước :5x18
Diện tích:  90 m

Mã Căn: A26.20

Hướng: TB
Kích thước :5x18
Diện tích:  90 m

Mã Căn: A26.19

Hướng: TB
Kích thước :5x18
Diện tích:  90 m

Mã Căn: A26.18

Hướng: TB
Kích thước :5x18
Diện tích:  90 m

Mã Căn: A26.17

Hướng: TB
Kích thước :5x18
Diện tích:  90 m

Mã Căn: A26.16

Hướng: TB
Kích thước :5x18
Diện tích:  90 m

Mã Căn: A26.15

Hướng: TB
Kích thước:
Diện tích:  143.12 m

Mã Căn: A26.14

Hướng: ĐN
Kích thước :
Diện tích:  116.91 m

Mã Căn: A26.13

Hướng: ĐN
Kích thước :5x18
Diện tích:  90 m

Mã Căn: A26.12

Hướng: ĐN
Kích thước :5x18
Diện tích:  90 m

Mã Căn: A26.11

Hướng: ĐN
Kích thước :5x18
Diện tích:  90 m

Mã Căn: A26.10

Hướng: ĐN
Kích thước :5x18
Diện tích:  90 m

Mã Căn: A26.09

Hướng: ĐN
Kích thước :5x18
Diện tích:  90 m

Mã Căn: A26.08

Hướng: ĐN
Kích thước :5x18
Diện tích:  90 m

Mã Căn: A26.07

Hướng: ĐN
Kích thước :5x18
Diện tích:  90 m

Mã Căn: A26.06

Hướng: TN-ĐN
Kích thước :
Diện tích:  155.5 m

Mã Căn: A26.05

Hướng: TN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A26.04

Hướng: TN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A26.03

Hướng: TN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A26.02

Hướng: TN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A26.01

Hướng: TN-TB
Kích thước :
Diện tích:  155.5 m

Mã Căn: A25.21

Hướng: TB
Kích thước : 5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A25.20

Hướng: TB
Kích thước : 5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A25.19

Hướng: TB
Kích thước : 5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A25.18

Hướng: TB
Kích thước : 5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: C3.10

Hướng: Đ
Kích thước:7 x 19.5
Diện tích:  136.5 m

Mã Căn: C3.11

Hướng: Đ
Kích thước:7 x 19.5
Diện tích:  136.5 m

Mã Căn: C3.12

Hướng: Đ
Kích thước:7 x 19.5
Diện tích:  136.5 m

Mã Căn: C3.13

Hướng: Đ
Kích thước:7 x 19.5
Diện tích:  136.5 m

Mã Căn: C3.14

Hướng: Đ
Kích thước:7 x 19.5
Diện tích:  136.5 m

Mã Căn: C3.15

Hướng: Đ
Kích thước:7 x 19.5
Diện tích:  136.5 m

Mã Căn: C3.16

Hướng: Đ
Kích thước:7 x 19.5
Diện tích:  136.5 m

Mã Căn: C3.17

Hướng: Đ
Kích thước:7 x 19.5
Diện tích:  136.5 m

Mã Căn: C3.18

Hướng: Đ
Kích thước:7 x 19.5
Diện tích:  136.5 m

Mã Căn: C3.19

Hướng: Đ
Kích thước:7 x 19.5
Diện tích:  136.5 m

Mã Căn: C3.20

Hướng: Đ
Kích thước:7 x 19.5
Diện tích:  136.5 m

Mã Căn: C3.21

Hướng: Đ
Kích thước:7 x 19.5
Diện tích:  136.5 m

Mã Căn: C3.22

Hướng: Đ
Kích thước:7 x 19.5
Diện tích:  136.5 m

Mã Căn: C3.23

Hướng: Đ
Kích thước:7 x 19.5
Diện tích:  136.5 m

Mã Căn: C3.24

Hướng: Đ
Kích thước:7.2 x 19.5
Diện tích:  140.4 m

Mã Căn: C2.01

Hướng: B
Kích thước:
Diện tích:  151.66 m

Mã Căn: C2.02

Hướng: B
Kích thước:
Diện tích:  176.02 m

Mã Căn: C2.03

Hướng: B
Kích thước:
Diện tích:  174.89 m

Mã Căn: C2.04

Hướng: B
Kích thước:
Diện tích:  179.09 m

Mã Căn: C2.05

Hướng: B
Kích thước:
Diện tích:  182.06 m

Mã Căn: C2.06

Hướng: B
Kích thước:
Diện tích:  196.96 m

Mã Căn: C2.07

Hướng: B
Kích thước:
Diện tích:  210.01 m

Mã Căn: C2.08

Hướng: ĐB
Kích thước:
Diện tích:  175.76 m

Mã Căn: C2.09

Hướng:ĐB
Kích thước:
Diện tích:  187.74 m

Mã Căn: C2.10

Hướng: ĐB
Kích thước:
Diện tích:  249.89 m

Mã Căn: C2.11

Hướng: ĐB
Kích thước:
Diện tích:  257.82 m

Mã Căn: C2.12

Hướng: ĐB
Kích thước:
Diện tích:  242.26 m

Mã Căn: C2.13

Hướng: ĐB
Kích thước:
Diện tích:  203.62 m

Mã Căn: C2.14

Hướng: ĐB
Kích thước:
Diện tích:  203.78 m

Mã Căn: C2.15

Hướng: ĐB
Kích thước:
Diện tích:  207.22 m

Mã Căn: C2.16

Hướng: ĐB
Kích thước:
Diện tích:  222.57 m

Mã Căn: C2.17

Hướng: ĐB
Kích thước:
Diện tích:  228.72 m

Mã Căn: C2.18

Hướng: ĐB
Kích thước:
Diện tích:  226.64 m

Mã Căn: C2.19

Hướng: ĐB
Kích thước:
Diện tích:  180.23 m

Mã Căn: C2.20

Hướng: B
Kích thước:
Diện tích:  214.54 m

Mã Căn: C2.21

Hướng: B
Kích thước: 7x20
Diện tích:  140 m

Mã Căn: C2.22

Hướng: B
Kích thước:
Diện tích:  191.73 m

Mã Căn: C2.23

Hướng: T
Kích thước: 7x21
Diện tích:  147 m

Mã Căn: C2.24

Hướng: T
Kích thước: 7x21
Diện tích:  147 m

Mã Căn: C2.25

Hướng: T
Kích thước: 7x20
Diện tích:  140 m

Mã Căn: A18.01

Hướng: TB-TN
Kích thước:
Diện tích:  250.21 m

Mã Căn: A18.02

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  151.69 m

Mã Căn: A18.03

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  145.91 m

Mã Căn: A18.04

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  140.13 m

Mã Căn: A18.05

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  134.35 m

Mã Căn: A18.06

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  122.8 m

Mã Căn: A18.08

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  122.8 m

Mã Căn: A18.08

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  117.02 m

Mã Căn: A18.09

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  111.24 m

Mã Căn: A18.10

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  105.47 m

Mã Căn: A18.11

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  99.69 m

Mã Căn: A18.12

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  114.63 m

Mã Căn: A19.01

Hướng: TB-ĐB
Kích thước:
Diện tích:  155.5 m

Mã Căn: A19.02

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A19.03

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A19.04

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A19.05

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A19.06

Hướng: ĐB-ĐN
Kích thước:
Diện tích:  155.5 m

Mã Căn: A19.07

Hướng: ĐN
Kích thước:
Diện tích:  89.96 m

Mã Căn: A19.08

Hướng: ĐN
Kích thước:
Diện tích:  87.01 m

Mã Căn: A19.09

Hướng: ĐN
Kích thước:
Diện tích:  80.21 m

Mã Căn: A19.10

Hướng: ĐN
Kích thước:
Diện tích:  181.96 m

Mã Căn: A19.11

Hướng: TB
Kích thước : 5x18
Diện tích:  90 m

Mã Căn: A19.12

Hướng: TB
Kích thước : 5x18
Diện tích:  90 m

Mã Căn: A19.13

Hướng: TB
Kích thước : 5x18
Diện tích:  90 m

Mã Căn: A19.14

Hướng: TB
Kích thước : 5x18
Diện tích:  90 m

Mã Căn: A19.15

Hướng: TB
Kích thước : 5x18
Diện tích:  90 m

Mã Căn: A19.16

Hướng: TB
Kích thước : 5x18
Diện tích:  90 m

Mã Căn: A19.17

Hướng: TB
Kích thước :
Diện tích:  169.29 m

Mã Căn: A19.18

Hướng: ĐB-TB
Kích thước :
Diện tích:  155.5 m

Mã Căn: A19.19

Hướng: ĐB
Kích thước :6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A19.20

Hướng: ĐB
Kích thước :6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A20.01

Hướng: TB-ĐB
Kích thước :
Diện tích:  175.5 m

Mã Căn: A20.02

Hướng: ĐB
Kích thước :6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A20.03

Hướng: ĐB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A20.04

Hướng: ĐB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A20.05

Hướng: ĐB
Kích thước :6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A20.06

Hướng: ĐB-ĐN
Kích thước :
Diện tích:  175.5 m

Mã Căn: A20.07

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A20.08

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A20.09

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A20.10

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A20.11

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A20.12

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A20.13

Hướng: ĐN-TN
Kích thước :
Diện tích:  248.34 m

Mã Căn: A20.14

Hướng: TN-TB
Kích thước :
Diện tích:  249.07 m

Mã Căn: A20.15

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A20.16

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A20.17

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A20.18

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A20.19

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A21.01

Hướng: TN-TB
Kích thước :
Diện tích:  175.5 m

Mã Căn: A21.02

Hướng: TN
Kích thước :6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A21.03

Hướng: TN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A21.04

Hướng: TN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A21.05

Hướng: TN
Kích thước :6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A21.06

Hướng: TN-ĐN
Kích thước :
Diện tích:  175.5 m

Mã Căn: A21.07

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A21.08

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A21.09

Hướng: ĐN
Kích thước :
Diện tích:  138.46 m

Mã Căn: A21.10

Hướng: TB
Kích thước :
Diện tích:  130.89 m

Mã Căn: A21.11

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A21.12

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A21.13

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A22.01

Hướng: TN-TB
Kích thước :
Diện tích:  175.5 m

Mã Căn: A22.02

Hướng: TN
Kích thước :6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A22.03

Hướng: TN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A22.04

Hướng: TN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A22.05

Hướng: TN
Kích thước :6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A22.06

Hướng: TN-ĐN
Kích thước :
Diện tích:  175.5 m

Mã Căn: A22.07

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A22.08

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A22.09

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A22.10

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A22.11

Hướng: ĐN
Kích thước :
Diện tích:  160.3 m

Mã Căn: A22.12

Hướng: TB
Kích thước :
Diện tích:  152.74 m

Mã Căn: A22.13

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A22.14

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A22.15

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A22.16

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A22.17

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A23.01

Hướng: TN-TB
Kích thước :
Diện tích:  175.5 m

Mã Căn: A23.02

Hướng: ĐB
Kích thước :6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A23.13

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A23.03

Hướng: ĐB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A23.05

Hướng: ĐB
Kích thước :6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A23.06

Hướng: ĐB-ĐN
Kích thước :
Diện tích:  175.5 m

Mã Căn: A23.07

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A23.08

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A23.09

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A23.10

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A23.11

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A23.12

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A23.14

Hướng: TN-ĐB
Kích thước :
Diện tích:  227.35 m

Mã Căn: A23.15

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A23.16

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A23.17

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A23.18

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A23.19

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A23.20

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A24.01

Hướng: TB-ĐB
Kích thước :
Diện tích:  175.5 m

Mã Căn: A24.02

Hướng: ĐB
Kích thước :6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A24.04

Hướng: ĐB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A24.05

Hướng: ĐB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A24.06

Hướng: ĐB-ĐN
Kích thước :
Diện tích:  175.5 m

Mã Căn: A24.07

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A24.08

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A24.09

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A24.10

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A24.11

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A24.12

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A24.13

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A24.14

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A24.15

Hướng: ĐN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A24.16

Hướng: ĐN-TN
Kích thước :
Diện tích:  266.09 m

Mã Căn: A24.17

Hướng: T-TB
Kích thước :
Diện tích:  265.22 m

Mã Căn: A24.18

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A24.19

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A24.20

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A24.21

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A24.22

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A24.23

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A24.24

Hướng: TB
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A25.01

Hướng: TB-TN
Kích thước :
Diện tích:  175.5 m

Mã Căn: A25.02

Hướng: TN
Kích thước :6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A25.03

Hướng: TN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A25.04

Hướng: TN
Kích thước :5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A25.05

Hướng: TN
Kích thước : 6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A25.06

Hướng: TN-ĐN
Kích thước :
Diện tích:  175.5 m

Mã Căn: A25.07

Hướng: TN
Kích thước : 5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A25.08

Hướng: TN
Kích thước : 5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A25.09

Hướng: TN
Kích thước : 5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A25.10

Hướng: TN
Kích thước : 5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A25.11

Hướng: TN
Kích thước : 5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A25.12

Hướng: TN
Kích thước : 5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A25.13

Hướng: ĐN
Kích thước :
Diện tích:  182.15 m

Mã Căn: A25.14

Hướng: TB
Kích thước :
Diện tích:  172.91 m

Mã Căn: A25.15

Hướng: TB
Kích thước : 5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A25.16

Hướng: TB
Kích thước : 5x20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A25.17

Hướng: TB
Kích thước : 5x20
Diện tích:  100 m
415

Hotline: 0901.80.98.98 - 0901.80.30.30

© 2015 www.marinecity.vn. All rights Reseved.