Mã Căn: A6.01

Hướng: ĐB -TB
Diện tích: 175.53 m2

Mã Căn: A6.02

Hướng: ĐB
Kích thước: 6 x 20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A6.03

Hướng: ĐB
Kích thước: 6 x 20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A6.04

Hướng: ĐB
Kích thước: 6 x 20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A6.05

Hướng: ĐB
Kích thước: 6 x 20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A6.06

Hướng: ĐB
Kích thước: 6 x 20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A6.07

Hướng: ĐB
Kích thước: 6 x 20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A6.08

Hướng: ĐB
Kích thước: 6 x 20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A6.09

Hướng: ĐB
Kích thước: 6 x 20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A6.10

Hướng: ĐB
Kích thước: 6 x 20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A6.11

Hướng: ĐB
Kích thước: 6 x 20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A6.12

Hướng: ĐB
Kích thước: 6 x 20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A6.13

Hướng: ĐB
Kích thước: 6 x 20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A6.14

Hướng: ĐB
Kích thước: 6 x 20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A6.15

Hướng: ĐB-ĐN
Kích thước:
Diện tích: 175.4 m2

Mã Căn: A6.16

Hướng: ĐN
Kích thước: 5 x 20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A6.17

Hướng: ĐN
Kích thước: 5 x 20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A6.18

Hướng: TN-ĐN
Kích thước:
Diện tích: 155.48 m2

Mã Căn: A6.19

Hướng: ĐN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A6.20

Hướng: ĐN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A6.21

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A6.22

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A6.23

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A6.24

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A6.25

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A6.26

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A6.27

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A6.28

Hướng: TB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A6.29

Hướng: TB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A6.30

Hướng: TB-TN
Kích thước: 5 x 20
Diện tích: 155.52 m2

Mã Căn: A7.01

Hướng: TB-TN
Kích thước:
Diện tích: 175.53 m2

Mã Căn: A7.02

Hướng: TB
Kích thước: 6 x 20
Diện tích: 175.53 m2

Mã Căn: A7.03

Hướng: TB
Kích thước: 6 x 20
Diện tích: 175.53 m2

Mã Căn: A7.04

Hướng: TB
Kích thước: 6 x 20
Diện tích: 175.53 m2

Mã Căn: A7.05

Hướng: ĐB-ĐN
Kích thước:
Diện tích: 175.52 m2

Mã Căn: A7.06

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A7.06

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A7.08

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A7.09

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A7.10

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A7.11

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A7.12

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A7.13

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A7.14

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A7.15

Hướng: ĐN-ĐB
Kích thước:
Diện tích: 175.49 m2

Mã Căn: A7.16

Hướng: ĐN
Kích thước: 6 x 20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A7.17

Hướng: ĐN
Kích thước: 6 x 20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A7.18

Hướng: ĐN
Kích thước: 6 x 20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A7.19

Hướng: ĐN-TN
Kích thước:
Diện tích: 175.49 m2

Mã Căn: A7.20

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A7.21

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A7.22

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A7.23

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A7.24

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A7.25

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A7.26

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A7.27

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A7.28

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A8.01

Hướng: TB-TN
Kích thước:
Diện tích: 157.53 m2

Mã Căn: A8.02

Hướng: TN
Kích thước:6 X 18
Diện tích: 108 m2

Mã Căn: A8.03

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A8.04

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A8.05

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A8.06

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A8.07

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A8.03

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A8.09

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A8.10

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A8.11

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A8.12

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A8.13

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A8.14

Hướng: TN
Kích thước: 6 x 18
Diện tích: 108 m2

Mã Căn: A8.15

Hướng: TN-ĐN
Kích thước:
Diện tích: 157.49 m2

Mã Căn: A8.16

Hướng: ĐN
Kích thước: 5 x 20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A8.17

Hướng: ĐN
Kích thước: 5 x 20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A8.18

Hướng: ĐB-ĐN
Kích thước:
Diện tích: 155.5 m2

Mã Căn: A8.19

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A8.20

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A8.21

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A8.22

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A8.23

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A8.24

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A8.25

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A8.26

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A8.27

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A8.28

Hướng: ĐB-TB
Kích thước:
Diện tích: 155.51 m2

Mã Căn: A8.29

Hướng: TB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A8.30

Hướng: TB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.01

Hướng: TB-TN
Kích thước:
Diện tích: 184.5 m2

Mã Căn: A10.02

Hướng: TN
Kích thước: 6x21
Diện tích: 126 m2

Mã Căn: A10.03

Hướng: TN
Kích thước: 5x21
Diện tích: 105 m2

Mã Căn: A10.04

Hướng: TN
Kích thước: 5x21
Diện tích: 105 m2

Mã Căn: A10.05

Hướng: TN
Kích thước: 6x21
Diện tích: 126 m2

Mã Căn: A10.06

Hướng: TN-ĐN
Kích thước:
Diện tích: 184.5 m2

Mã Căn: A10.07

Hướng: ĐN
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.08

Hướng: ĐN
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.09

Hướng: ĐN
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.10

Hướng: ĐN
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.11

Hướng: ĐN
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.12

Hướng: ĐN
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.13

Hướng: ĐN
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.14

Hướng: ĐN
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.15

Hướng: ĐN
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.16

Hướng: ĐN
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.17

Hướng: ĐN
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.18

Hướng: ĐN
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.19

Hướng: ĐN
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.20

Hướng: ĐN
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.21

Hướng: ĐN
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.22

Hướng: ĐN
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.23

Hướng: ĐN
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.24

Hướng: ĐB-ĐN
Kích thước:
Diện tích: 175.5 m2

Mã Căn: A10.25

Hướng: ĐB
Kích thước: 6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A10.26

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.27

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.28

Hướng: ĐB
Kích thước: 6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A10.29

Hướng: ĐB-TB
Kích thước:
Diện tích: 175.5 m2

Mã Căn: A10.30

Hướng: ĐT
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.31

Hướng: ĐT
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.32

Hướng: ĐT
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.33

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.34

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.35

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.36

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.37

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.38

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.39

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.40

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.41

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.42

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.43

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.44

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.45

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A10.46

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.01

Hướng: TB-TN
Kích thước:
Diện tích: 175.5 m2

Mã Căn: A11.02

Hướng: TB
Kích thước:6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A11.03

Hướng: TB
Kích thước:6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A11.04

Hướng: TB
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.05

Hướng: TB
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.06

Hướng: TB
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.07

Hướng: TB
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.08

Hướng: TB
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.09

Hướng: TB
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.10

Hướng: TB
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.11

Hướng: TB
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.12

Hướng: TB
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.13

Hướng: TB
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.14

Hướng: TB
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.15

Hướng: TB
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.16

Hướng: TB
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.17

Hướng: TB
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.18

Hướng: TB
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.19

Hướng: TB
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.20

Hướng: TB
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.21

Hướng: TB-ĐB
Kích thước
Diện tích: 175.5 m2

Mã Căn: A11.22

Hướng: ĐB
Kích thước:6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A11.23

Hướng: ĐB
Kích thước:6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A11.24

Hướng: ĐB
Kích thước:6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A11.25

Hướng: ĐB
Kích thước:6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A11.26

Hướng: ĐB-ĐN
Kích thước:
Diện tích: 175.5 m2

Mã Căn: A11.27

Hướng: ĐN
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.28

Hướng: ĐN
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.29

Hướng: ĐN
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.30

Hướng: ĐN
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.31

Hướng: ĐN
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.32

Hướng: ĐN
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.33

Hướng: ĐN
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.34

Hướng: ĐN
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.35

Hướng: ĐN
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.36

Hướng: ĐN
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.37

Hướng: ĐN
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.38

Hướng: ĐN
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.39

Hướng: ĐN
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.40

Hướng: ĐN
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.41

Hướng: ĐN
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.42

Hướng: ĐN
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.43

Hướng: ĐN
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A11.44

Hướng: ĐN-TN
Kích thước:
Diện tích: 184.5 m2

Mã Căn: A11.45

Hướng: TN
Kích thước:6x21
Diện tích: 126 m2

Mã Căn: A11.46

Hướng: TN
Kích thước:5x21
Diện tích: 105 m2

Mã Căn: A12.01

Hướng: TN-TB
Kích thước:
Diện tích: 184.5 m2

Mã Căn: A12.02

Hướng: TN
Kích thước: 6x21
Diện tích: 126 m2

Mã Căn: A12.03

Hướng: TN
Kích thước: 5x21
Diện tích: 105 m2

Mã Căn: A12.04

Hướng: TN-ĐN
Kích thước:
Diện tích: 175.5 m2

Mã Căn: A12.05

Hướng: ĐN
Kích thước: 6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A12.06

Hướng: ĐN
Kích thước: 6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A12.07

Hướng: ĐN
Kích thước: 6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A12.08

Hướng: ĐN
Kích thước: 6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A12.09

Hướng: ĐN
Kích thước: 6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A12.10

Hướng: ĐN
Kích thước: 6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A12.11

Hướng: ĐN
Kích thước: 6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A12.13

Hướng: ĐN
Kích thước: 6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A12.14

Hướng: ĐN
Kích thước: 6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A12.15

Hướng: ĐN
Kích thước: 6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A12.16

Hướng: ĐN
Kích thước: 6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A12.17

Hướng: ĐN
Kích thước: 6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A12.18

Hướng: ĐN
Kích thước: 6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A12.19

Hướng: ĐN
Kích thước: 6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A12.20

Hướng: ĐN
Kích thước: 6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A12.21

Hướng: ĐN
Kích thước: 6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A12.22

Hướng: ĐN
Kích thước: 6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A12.23

Hướng: ĐN
Kích thước: 6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A12.24

Hướng: ĐB-ĐN
Kích thước:
Diện tích: 175.5 m2

Mã Căn: A12.25

Hướng: ĐB
Kích thước: 6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A12.26

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A12.27

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 150 m2

Mã Căn: A12.28

Hướng: ĐB
Kích thước: 6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A12.29

Hướng: TB-ĐB
Kích thước:
Diện tích: 175.5 m2

Mã Căn: A12.30

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A12.31

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A12.32

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A12.33

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A12.34

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A12.35

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A12.36

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A12.37

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A12.38

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A12.39

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A12.40

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A12.41

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A12.42

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A12.43

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A12.44

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A12.45

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A12.46

Hướng: TB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A15.01

Hướng: T-B
Kích thước:
Diện tích: 157.52 m2

Mã Căn: A15.03

Hướng: T
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.05

Hướng: T
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.06

Hướng: T
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.07

Hướng: T
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.08

Hướng: T
Kích thước:
Diện tích: 129.22 m2

Mã Căn: A15.09

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích: 129.25 m2

Mã Căn: A15.10

Hướng: TN
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.11

Hướng: TN
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.12

Hướng: TN
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.13

Hướng: TN
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.14

Hướng: TN
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.15

Hướng: TN
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.16

Hướng: TN
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.17

Hướng: TN
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.18

Hướng: TN
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.19

Hướng: TN
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.20

Hướng: TN
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.21

Hướng: TN
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.22

Hướng: N-TN
Kích thước:
Diện tích: 139.5 m2

Mã Căn: A15.23

Hướng: ĐN
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A15.24

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A15.25

Hướng: Đ-ĐN
Kích thước:
Diện tích: 155.0 m2

Mã Căn: A15.26

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.27

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.28

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.29

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.30

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.31

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.32

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.33

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.34

Hướng: Đ
Kích thước:
Diện tích: 91.34 m2

Mã Căn: A15.35

Hướng: Đ
Kích thước:
Diện tích: 120.32m2

Mã Căn: A15.36

Hướng: Đ
Kích thước:
Diện tích: 117.47 m2

Mã Căn: A15.37

Hướng: Đ
Kích thước:
Diện tích: 90.18 m2

Mã Căn: A15.38

Hướng: Đ
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.39

Hướng: Đ
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.40

Hướng: Đ
Kích thước: 5x18
Diện tích: 90 m2

Mã Căn: A15.41

Hướng: Đ
Kích thước:
Diện tích:106.7 m2

Mã Căn: A15.42

Hướng: Đ-B
Kích thước:
Diện tích:157.68 m2

Mã Căn: A16.01

Hướng: TN-ĐN
Kích thước:
Diện tích:175.48 m2

Mã Căn: A16.02

Hướng: ĐN
Kích thước: 6x20
Diện tích:120 m2

Mã Căn: A16.03

Hướng: ĐN
Kích thước: 6x20
Diện tích:120 m2

Mã Căn: A16.04

Hướng: ĐN
Kích thước: 6x20
Diện tích:120 m2

Mã Căn: A16.05

Hướng: Đ-ĐN
Kích thước:
Diện tích:175.51 m2

Mã Căn: A16.06

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x18
Diện tích:90 m2

Mã Căn: A16.07

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x18
Diện tích:90 m2

Mã Căn: A16.08

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x18
Diện tích:90 m2

Mã Căn: A16.09

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x18
Diện tích:90 m2

Mã Căn: A16.10

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x18
Diện tích:90 m2

Mã Căn: A16.11

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x18
Diện tích:90 m2

Mã Căn: A16.12

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x18
Diện tích:90 m2

Mã Căn: A16.13

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x18
Diện tích:90 m2

Mã Căn: A16.14

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x18
Diện tích:90 m2

Mã Căn: A16.15

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x18
Diện tích:90 m2

Mã Căn: A16.16

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x18
Diện tích:90 m2

Mã Căn: A16.17

Hướng: ĐB
Kích thước:
Diện tích:172.85 m2

Mã Căn: A16.18

Hướng: ĐB-TB
Kích thước:
Diện tích:311.52 m2

Mã Căn: A16.19

Hướng: T
Kích thước:
Diện tích:155.4 m2

Mã Căn: A16.20

Hướng: TN


 

Mã Căn: A16.21

Hướng: TN
Kích thước:5x18
Diện tích: 91 m2

Mã Căn: A16.22

Hướng: TN
Kích thước:5x18
Diện tích: 91 m2

Mã Căn: A16.23

Hướng: TN
Kích thước:5x18
Diện tích: 91 m2

Mã Căn: A16.24

Hướng: TN
Kích thước:5x18
Diện tích: 91 m2

Mã Căn: A16.25

Hướng: TN
Kích thước:5x18
Diện tích: 91 m2

Mã Căn: A16.26

Hướng: TN
Kích thước:5x18
Diện tích: 91 m2

Mã Căn: A16.27

Hướng: TN
Kích thước:5x18
Diện tích: 91 m2

Mã Căn: A16.28

Hướng: TN
Kích thước:5x18
Diện tích: 91 m2

Mã Căn: A17.01

Hướng: TN-TB
Kích thước:
Diện tích: 157.22 m2

Mã Căn: A17.02

Hướng: TN
Kích thước:6x18
Diện tích: 108 m2

Mã Căn: A17.03

Hướng: TN
Kích thước:6x18
Diện tích: 108 m2

Mã Căn: A17.04

Hướng: TN
Kích thước:5.7x18
Diện tích: 102.6 m2

Mã Căn: A17.05

Hướng: TN
Kích thước:6x18
Diện tích: 108 m2

Mã Căn: A17.06

Hướng: TN
Kích thước:6x18
Diện tích: 108 m2

Mã Căn: A17.07

Hướng: TN
Kích thước:6x18
Diện tích: 108 m2

Mã Căn: A17.08

Hướng: TN
Kích thước:6x18
Diện tích: 108 m2

Mã Căn: A17.09

Hướng: TN
Kích thước:6x18
Diện tích: 108 m2

Mã Căn: A17.10

Hướng: TN
Kích thước:6x18
Diện tích: 108 m2

Mã Căn: A17.11

Hướng: TN
Kích thước:6x18
Diện tích: 108 m2

Mã Căn: A17.12

Hướng: TN
Kích thước:6x18
Diện tích: 108 m2

Mã Căn: A1.13

Hướng: TN
Kích thước:6x18
Diện tích: 108 m2

Mã Căn: A17.14

Hướng: TN-ĐN
Kích thước:
Diện tích: 155.51 m2

Mã Căn: A17.15

Hướng: ĐN
Kích thước:5.3x20
Diện tích: 106 m2

Mã Căn: A17.16

Hướng: ĐN
Kích thước:5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A17.17

Hướng: ĐB-ĐN
Kích thước:
Diện tích: 175.5 m2

Mã Căn: A17.18

Hướng: ĐB
Kích thước: 6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A17.19

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A17.20

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A17.21

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A17.22

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A17.23

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A17.24

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A17.25

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A17.28

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x20
Diện tích: 100 m2

Mã Căn: A17.29

Hướng: ĐB
Kích thước: 5.7x20
Diện tích: 114 m2

Mã Căn: A17.30

Hướng: ĐB
Kích thước: 6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A17.31

Hướng: ĐB
Kích thước: 6x20
Diện tích: 120 m2

Mã Căn: A17.32

Hướng: TB-ĐB
Kích thước:
Diện tích: 178.47 m2
413

Hotline: 0901.80.98.98 - 0901.80.30.30

© 2015 www.marinecity.vn. All rights Reseved.