Mã Căn: B1.01

Hướng: TB - ĐB 
Diện tích: 356.49 m2

Mã Căn: B1.02

Hướng: TB
Diện tích: 268.20 m2

Mã Căn: B1.03

Hướng: TB
Diện tích: 313.53 m2

Mã Căn: B1.04

Hướng: TB
Diện tích: 382.83 m2

Mã Căn: B1.05

Hướng: B
Diện tích: 453.09 m2

Mã Căn: B1.06

Hướng: B
Diện tích: 395.66 m2

Mã Căn: B1.07

Hướng: ĐB 
Diện tích: 299.52 m2

Mã Căn: B1.08

Hướng: ĐB 
Diện tích: 273.99 m2

Mã Căn: B1.09

Hướng: ĐB 
Diện tích:  261.90 m2

Mã Căn: B1.10

Hướng: ĐB 
Diện tích:  273.08 m2

Mã Căn: B1.11

Hướng: ĐB 
Diện tích:  288.66 m2

Mã Căn: B1.12

Hướng: ĐB 
Diện tích:  334.73 m2

Mã Căn: B1.13

Hướng: ĐB 
Diện tích:  279.24 m2

Mã Căn: B1.14

Hướng: ĐB 
Diện tích:  270.19 m2

Mã Căn: B1.15

Hướng: ĐB 
Diện tích:  276.82 m2

Mã Căn: B1.16

Hướng: ĐB 
Diện tích:  278.05 m2

Mã Căn: B1.17

Hướng: ĐB 
Diện tích:  269.36 m2

Mã Căn: B1.18

Hướng: ĐB 
Diện tích:  282.90 m2

Mã Căn: B1.19

Hướng: ĐB 
Diện tích:  281.97 m2

Mã Căn: B1.20

Hướng: ĐB 
Diện tích:  343.35 m2

Mã Căn: B1.21

Hướng: Đ
Diện tích:  351.90 m2

Mã Căn: B1.22

Hướng: Đ
Diện tích:  470.45 m2

Mã Căn: B1.23

Hướng: Đ
Diện tích:  408.98 m2

Mã Căn: B1.24

Hướng: Đ
Diện tích:  398.84 m2

Mã Căn: B1.25

Hướng: ĐB
Diện tích:  524.38 m2

Mã Căn: B1.26

Hướng: ĐB
Diện tích:  464.42 m2

Mã Căn: B1.27

Hướng: ĐB
Diện tích:  357.47 m2
Kích thước:
 

Mã Căn: B1.28

Hướng: ĐB
Diện tích:  323.00 m2
Kích thước:

Mã Căn: B2.01

Hướng: ĐB-ĐN
Diện tích:  296.00 m2
Kích thước:

Mã Căn: B2.02

Hướng: ĐB
Diện tích:  220.20 m2
Kích thước:
 

Mã Căn: B2.03

Hướng: ĐB
Diện tích:  237.85 m2
Kích thước:
 

Mã Căn: B2.04

Hướng: ĐB
Diện tích: 234.54 m2
Kích thước:
 

Mã Căn: B2.05

Hướng: ĐB-TB
Diện tích:  253.61 m2
Kích thước:
 

Mã Căn: B2.06

Hướng: ĐN-TB
Diện tích:  395.17 m2

Mã Căn: B2.07

Hướng: TN
Diện tích:  274.23 m2

Mã Căn: B2.08

Hướng: TN
Diện tích:  216.27 m2

Mã Căn: B2.09

Hướng: TN
Diện tích:  234.75 m2

Mã Căn: B2.10

Hướng: TN-TB
Diện tích:  373.31 m2
 

Mã Căn: B3.01

Hướng: Đ-ĐN
Diện tích:  241.99 m2

Mã Căn: B3.02

Hướng: ĐN
Diện tích:  231.85 m2

Mã Căn: B3.03

Hướng: ĐN
Diện tích:  279.26 m2

Mã Căn: B3.04

Hướng: ĐN
Diện tích:  331.81 m2

Mã Căn: B3.05

Hướng: N
Diện tích:  341.64 m2

Mã Căn: B3.06

Hướng: N
Diện tích:  291.49 m2

Mã Căn: B3.07

Hướng: N
Diện tích:  252.01 m2

Mã Căn: B3.08

Hướng: N
Diện tích:  252.01 m2

Mã Căn: B3.09

Hướng: TN
Diện tích:  252.01 m2

Mã Căn: B3.10

Hướng: TN
Diện tích:  277.1 m2

Mã Căn: B3.11

Hướng: TN-TB
Diện tích:  363.73 m2

Mã Căn: B3.12

Hướng: ĐB
Diện tích:  456.28 m2

Mã Căn: B3.13

Hướng: ĐB
Diện tích:  343.07 m2

Mã Căn: B3.14

Hướng: B
Diện tích:  347.57 m2

Mã Căn: B3.15

Hướng: TB
Diện tích:  342.91 m2

Mã Căn: B3.16

Hướng: TB
Diện tích:  456.28 m2

Mã Căn: B3.17

Hướng: TB
Diện tích:  237 m2

Mã Căn: B4.01

Hướng: N
Diện tích:  389.86 m2

Mã Căn: B4.02

Hướng: ĐN
Diện tích:  456.28 m2

Mã Căn: B4.03

Hướng: ĐN
Diện tích:  259.99 m2

Mã Căn: B4.04

Hướng: Đ-ĐN
Diện tích:  259.99 m2

Mã Căn: B4.05

Hướng: Đ-ĐN
Diện tích:  259.99 m2

Mã Căn: B4.06

Hướng: TB
Diện tích:  456.28 m2

Mã Căn: B4.07

Hướng: TB
Diện tích:  456.28 m2

Mã Căn: B4.08

Hướng: TB
Diện tích:  219.46 m2

Mã Căn: B4.09

Hướng: TB
Diện tích:  220.57 m2

Mã Căn: B4.10

Hướng: TB-Tn
Diện tích:  358.97 m2

Mã Căn: C1.01

Hướng: ĐN-ĐB
Diện tích:  211.6 m2

Mã Căn: C1.02

Hướng: ĐB
Diện tích:  217.77 m2

Mã Căn: C1.03

Hướng: ĐB
Diện tích:  216.44 m

Mã Căn: C1.04

Hướng: ĐB
Diện tích:  2213.65 m

Mã Căn: C1.05

Hướng: ĐB
Diện tích:  218.47 m

Mã Căn: C1.06

Hướng: ĐB
Diện tích:  230.21 m

Mã Căn: C1.07

Hướng: ĐB
Diện tích:  242.07 m

Mã Căn: C1.08

Hướng: ĐB
Diện tích:  244.77 m

Mã Căn: C1.09

Hướng: ĐB
Diện tích:  243.36 m

Mã Căn: C1.10

Hướng: ĐB
Diện tích:  240.97 m

Mã Căn: C1.02

Hướng: ĐB
Diện tích:  238.8 m

Mã Căn: C1.12

Hướng: ĐB
Diện tích:  236.76 m

Mã Căn: C1.13

Hướng: ĐB
Diện tích:  236.55 m

Mã Căn: C1.14

Hướng: ĐB
Diện tích:  237.23 m

Mã Căn: C1.15

Hướng: ĐB
Diện tích:  237.22 m

Mã Căn: C1.16

Hướng: ĐB
Diện tích:  232.25 m

Mã Căn: C1.17

Hướng: ĐB
Diện tích:  225.17 m

Mã Căn: C1.18

Hướng: ĐB
Diện tích:  217.99 m

Mã Căn: C1.19

Hướng: ĐB
Diện tích:  209.85 m

Mã Căn: C1.20

Hướng: ĐB
Diện tích:  252.72 m

Mã Căn: C1.21

Hướng: ĐB
Diện tích:  244.88 m

Mã Căn: C1.22

Hướng: Đ
Diện tích:  211.62 m

Mã Căn: C1.23

Hướng: Đ
Diện tích:  185.6 m

Mã Căn: C1.24

Hướng: Đ
Diện tích:  194.29 m

Mã Căn: C1.25

Hướng: Đ
Diện tích:  164.65 m

Mã Căn: C1.26

Hướng: Đ
Diện tích:  159.33 m

Mã Căn: C1.27

Hướng: Đ
Diện tích:  149.94 m

Mã Căn: C1.28

Hướng: Đ
Diện tích:  145.74 m

Mã Căn: C1.29

Hướng: Đ
Diện tích:  141.12 m

Mã Căn: C1.30

Hướng: ĐN
Diện tích:  443.96 m

Mã Căn: C1.31

Hướng: ĐN
Diện tích:  378.47 m

Mã Căn: C1.32

Hướng: N
Diện tích:  279.79 m

Mã Căn: C1.33

Hướng: N
Diện tích:  296.3 m

Mã Căn: A9.01

Hướng: TB-ĐN
Diện tích:  155.27 m

Mã Căn: A9.02

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.03

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.04

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.05

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.06

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.07

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.08

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.09

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.10

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.11

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.12

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.13

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.14

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.15

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.16

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.17

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.18

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.19

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.20

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.21

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.22

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.23

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.24

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.25

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.26

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.27

Hướng: ĐB
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.28

Hướng: ĐB
Kích thước:
Diện tích:  121 m

Mã Căn: A9.29

Hướng: ĐN
Kích thước:
Diện tích:  169.1 m

Mã Căn: A9.30

Hướng: TB-TN
Kích thước:
Diện tích:  155.73 m

Mã Căn: A9.31

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.32

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.33

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.34

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.35

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.36

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.37

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.38

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.39

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m
 

Mã Căn: A9.40

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.41

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.42

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.43

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.44

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.45

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.46

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.47

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.48

Hướng: TN
Kích thước: 5 x 20
Diện tích:  100 m

Mã Căn: A9.49

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  99.64 m

Mã Căn: A9.50

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  99.64 m

Mã Căn: A9.51

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  86.02 m

Mã Căn: A9.52

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  76.04 m

Mã Căn: A13.01

Hướng: TB-ĐB
Kích thước:
Diện tích:  158.68 m

Mã Căn: A13.02

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x19
Diện tích:  99.5 m

Mã Căn: A13.03

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x19
Diện tích:  99.5 m

Mã Căn: A13.04

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x19
Diện tích:  99.5 m

Mã Căn: A13.05

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x19
Diện tích:  99.5 m

Mã Căn: A13.06

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x19
Diện tích:  99.5 m

Mã Căn: A13.07

Hướng: ĐB
Kích thước: 5x19
Diện tích:  99.5 m

Mã Căn: A13.08

Hướng: ĐB-ĐN
Kích thước:
Diện tích:  174.6 m

Mã Căn: A13.09

Hướng: TN-ĐN
Kích thước:
Diện tích:  176.85 m

Mã Căn: A13.10

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  107.83 m

Mã Căn: A13.11

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  103.86 m

Mã Căn: A13.12

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  107.02 m

Mã Căn: A13.13

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  111.46 m

Mã Căn: A13.14

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  116.37 m

Mã Căn: A13.15

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  121.27 m

Mã Căn: A13.16

Hướng: TN-TB
Kích thước:
Diện tích:  197.24 m

Mã Căn: A14.01

Hướng: B-ĐB
Kích thước:
Diện tích:  160.54 m

Mã Căn: A14.02

Hướng: Đ
Kích thước:5x19.8
Diện tích:  99 m

Mã Căn: A14.03

Hướng: Đ
Kích thước:5x19.8
Diện tích:  99 m

Mã Căn: A14.04

Hướng: Đ
Kích thước:5x19.8
Diện tích:  99 m

Mã Căn: A14.02

Hướng: Đ
Kích thước:5x19.8
Diện tích:  99 m

Mã Căn: A14.06

Hướng: Đ
Kích thước:5x19.8
Diện tích:  99 m

Mã Căn: A14.07

Hướng: Đ
Kích thước:5x19.8
Diện tích:  99 m

Mã Căn: A14.08

Hướng: Đ
Kích thước:5x19.8
Diện tích:  99 m

Mã Căn: A14.09

Hướng: Đ
Kích thước:
Diện tích:  124.56 m

Mã Căn: A14.10

Hướng: Đ
Kích thước:
Diện tích:  120.87 m

Mã Căn: A14.11

Hướng: Đ
Kích thước:
Diện tích:  122.81 m

Mã Căn: A14.12

Hướng: Đ
Kích thước:
Diện tích:  125.38 m

Mã Căn: A14.13

Hướng: ĐB
Kích thước:
Diện tích:  130.1 m

Mã Căn: A14.14

Hướng: ĐB
Kích thước:
Diện tích:  136.51 m

Mã Căn: A14.15

Hướng: ĐB
Kích thước:
Diện tích:  141.7 m

Mã Căn: A14.16

Hướng: ĐB
Kích thước:
Diện tích:  146.62 m

Mã Căn: A14.17

Hướng: ĐB
Kích thước:5x23.5
Diện tích:  117.5 m

Mã Căn: A14.18

Hướng: ĐB
Kích thước:5x23.5
Diện tích:  117.5 m

Mã Căn: A14.19

Hướng: ĐB
Kích thước:5x23.5
Diện tích:  117.5 m

Mã Căn: A14.20

Hướng: ĐB
Kích thước:5x23.5
Diện tích:  117.5 m

Mã Căn: A14.21

Hướng: ĐB
Kích thước:5x23.5
Diện tích:  117.5 m

Mã Căn: A14.22

Hướng: ĐB
Kích thước:5x23.5
Diện tích:  117.5 m

Mã Căn: A14.23

Hướng: ĐB
Kích thước:5x23.5
Diện tích:  117.5 m

Mã Căn: A14.24

Hướng: ĐB
Kích thước:5x23.5
Diện tích:  117.5 m

Mã Căn: A14.25

Hướng: ĐB
Kích thước:5x23.5
Diện tích:  117.5 m

Mã Căn: A14.26

Hướng: ĐB-ĐN
Kích thước:
Diện tích:  183.41 m

Mã Căn: A14.27

Hướng: N-TN
Kích thước:
Diện tích:  189.85 m

Mã Căn: A14.28

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  124.17 m

Mã Căn: A14.29

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  125.36 m

Mã Căn: A14.30

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  125.66 m

Mã Căn: A14.31

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  125.93 m

Mã Căn: A14.32

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  125.7 m

Mã Căn: A14.33

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  124.42 m

Mã Căn: A14.34

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  122.7 m

Mã Căn: A14.35

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  120.09 m

Mã Căn: A14.36

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  117.04 m

Mã Căn: A14.37

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  122.55 m

Mã Căn: A14.38

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  117.25 m

Mã Căn: A14.39

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  115.21 m

Mã Căn: A14.40

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  113.08 m

Mã Căn: A14.41

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích:  111.02 m

Mã Căn: A14.42

Hướng: T
Kích thước:
Diện tích:  109.5 m

Mã Căn: A14.43

Hướng: T
Kích thước:
Diện tích:  108.62 m

Mã Căn: A14.44

Hướng: T
Kích thước:
Diện tích:  107.79 m

Mã Căn: A14.45

Hướng: T
Kích thước:
Diện tích:  107.91 m

Mã Căn: A14.46

Hướng: T
Kích thước:
Diện tích:  108.39 m

Mã Căn: A14.47

Hướng: T
Kích thước:
Diện tích:  109.8 m

Mã Căn: A14.48

Hướng: T
Kích thước:
Diện tích:  100.19 m

Mã Căn: A14.49

Hướng: T
Kích thước:
Diện tích:  100.67 m

Mã Căn: A14.50

Hướng: T
Kích thước:
Diện tích:  101.02 m

Mã Căn: A14.51

Hướng: T
Kích thước:
Diện tích:  100.25 m

Mã Căn: A14.52

Hướng: T
Kích thước:
Diện tích:  98.7 m

Mã Căn: A14.53

Hướng: T
Kích thước:
Diện tích:  95.2 m

Mã Căn: A14.54

Hướng: T-B
Kích thước:
Diện tích:  171.39 m
412

Hotline: 0901.80.98.98 - 0901.80.30.30

© 2015 www.marinecity.vn. All rights Reseved.