Mã Căn: A5.28

Hướng: TN-ĐN
Kích thước:
Diện tích: 273.69 m

Mã Căn: A5.27

Hướng: TN
Kích thước: 6x29.9
Diện tích: 179.4 m

Mã Căn: A5.26

Hướng: TN
Kích thước: 6x29.9
Diện tích: 179.4 m

Mã Căn: A5.25

Hướng: TN
Kích thước: 6x29.9
Diện tích: 179.4 m

Mã Căn: A5.24

Hướng: TN
Kích thước: 6x29.9
Diện tích: 179.4 m

Mã Căn: A5.23

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích: 265 m

Mã Căn: A5.22

Hướng: TB-TN
Kích thước:
Diện tích: 264.58 m

Mã Căn: A5.21

Hướng: ĐN
Kích thước:8.9x21
Diện tích: 186.9 m

Mã Căn: A5.20

Hướng: ĐN
Kích thước:6x21
Diện tích: 126 m

Mã Căn: A5.19

Hướng: ĐN
Kích thước:6x21
Diện tích: 126 m

Mã Căn: A5.18

Hướng: ĐN
Kích thước:6x21
Diện tích: 126 m

Mã Căn: A5.17

Hướng: ĐN
Kích thước:6x21
Diện tích: 126 m

Mã Căn: A5.16

Hướng: ĐN
Kích thước:6x21
Diện tích: 126 m

Mã Căn: A5.15

Hướng: ĐN
Kích thước:6x21
Diện tích: 126 m

Mã Căn: A5.14

Hướng: TB
Kích thước:
Diện tích: 251.41 m

Mã Căn: A5.13

Hướng: T
Kích thước:
Diện tích:204.73 m

Mã Căn: A5.12

Hướng: T
Kích thước:6x20
Diện tích: 120 m

Mã Căn: A5.11

Hướng: T
Kích thước:6x20
Diện tích: 120 m

Mã Căn: A5.10

Hướng: T
Kích thước:6x20
Diện tích: 120 m

Mã Căn: A5.09

Hướng: T
Kích thước:6x20
Diện tích: 120 m

Mã Căn: A5.08

Hướng: T
Kích thước:6x20
Diện tích: 120 m

Mã Căn: A5.07

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích: 253.51 m

Mã Căn: A5.06

Hướng: B
Kích thước:
Diện tích: 128.42 m

Mã Căn: A5.05

Hướng: B
Kích thước:
Diện tích: 121.17 m

Mã Căn: A5.04

Hướng: B
Kích thước:
Diện tích: 218.85 m

Mã Căn: A5.03

Hướng: TB
Kích thước:
Diện tích: 227.35 m

Mã Căn: A5.02

Hướng: TB
Kích thước:
Diện tích: 120.84 m

Mã Căn: A5.01

Hướng: ĐB
Kích thước:
Diện tích: 170.98 m

Mã Căn: A4.41

Hướng: TN-TB
Kích thước:
Diện tích: 264.61 m

Mã Căn: A4.40

Hướng: TN
Kích thước:6x29.9
Diện tích: 179.4 m

Mã Căn: A4.39

Hướng: TN
Kích thước:6x29.9
Diện tích: 179.4 m

Mã Căn: A4.38

Hướng: TN
Kích thước:6x29.9
Diện tích: 179.4 m

Mã Căn: A4.37

Hướng: TN
Kích thước:6x29.9
Diện tích: 179.4 m

Mã Căn: A4.36

Hướng: TN
Kích thước:6x29.9
Diện tích: 179.4 m

Mã Căn: A4.35

Hướng: TN
Kích thước:6x29.9
Diện tích: 179.4 m

Mã Căn: A4.34

Hướng: TN
Kích thước:6x29.9
Diện tích: 179.4 m

Mã Căn: A4.33

Hướng: TN
Kích thước:6x29.9
Diện tích: 179.4 m

Mã Căn: A4.32

Hướng: TN
Kích thước:6x29.9
Diện tích: 179.4 m

Mã Căn: A4.31

Hướng: TN
Kích thước:6x29.9
Diện tích: 179.4 m

Mã Căn: A4.30

Hướng: TN
Kích thước:6x29.9
Diện tích: 179.4 m

Mã Căn: A4.29

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích: 180.0 m

Mã Căn: A4.28

Hướng: TN
Kích thước:
Diện tích: 376.8 m

Mã Căn: A4.27

Hướng: T
Kích thước:
Diện tích: 297.86 m

Mã Căn: A4.26

Hướng: T
Kích thước:
Diện tích: 152.21 m

Mã Căn: A4.25

Hướng: T
Kích thước:6x25
Diện tích: 150 m

Mã Căn: A4.24

Hướng: T
Kích thước:6x25
Diện tích: 150 m

Mã Căn: A4.23

Hướng: T
Kích thước:6x25
Diện tích: 150 m

Mã Căn: A4.22

Hướng: T
Kích thước:8x25
Diện tích: 200 m

Mã Căn: A4.21

Hướng: Đ-B
Kích thước:
Diện tích: 173.1 m

Mã Căn: A4.20

Hướng: B
Kích thước:6x21
Diện tích: 126 m

Mã Căn: A4.19

Hướng: B
Kích thước:6x21
Diện tích: 126 m

Mã Căn: A4.18

Hướng: B
Kích thước:6x21
Diện tích: 126 m

Mã Căn: A4.17

Hướng: B
Kích thước:6x21
Diện tích: 126 m

Mã Căn: A4.16

Hướng: B
Kích thước:6x21
Diện tích: 126 m

Mã Căn: A4.15

Hướng: B
Kích thước:6x21
Diện tích: 126 m

Mã Căn: A4.14

Hướng: B
Kích thước:6x21
Diện tích: 126 m

Mã Căn: A4.13

Hướng: B
Kích thước:6x21
Diện tích: 126 m

Mã Căn: A4.12

Hướng: B
Kích thước:6x21
Diện tích: 126 m

Mã Căn: A4.11

Hướng: B
Kích thước:6x21
Diện tích: 126 m

Mã Căn: A4.10

Hướng: B
Kích thước:6x21
Diện tích: 126 m

Mã Căn: A4.09

Hướng: B
Kích thước:6x21
Diện tích: 126 m

Mã Căn: A4.08

Hướng: B
Kích thước:
Diện tích: 182.18 m

Mã Căn: A4.07

Hướng: B
Kích thước:
Diện tích: 170.2 m

Mã Căn: A4.06

Hướng: ĐN
Kích thước:
Diện tích:  119.41 m

Mã Căn: A4.05

Hướng: ĐN
Kích thước:
Diện tích:  120.41 m

Mã Căn: A4.04

Hướng: ĐN
Kích thước:
Diện tích:  182.62 m

Mã Căn: A4.03

Hướng: ĐN
Kích thước:
Diện tích:  180.62 m

Mã Căn: A4.02

Hướng: ĐN
Kích thước:
Diện tích:  126.43 m

Mã Căn: A4.01

Hướng: ĐB-ĐN
Kích thước:
Diện tích:  170.07 m

Mã Căn: A3.50

Hướng: B
Kích thước: 6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.49

Hướng: B
Kích thước: 6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.48

Hướng: B
Kích thước: 6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.47

Hướng: B
Kích thước: 6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.46

Hướng: B
Kích thước: 6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.44

Hướng: B
Kích thước: 6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.45

Hướng: B
Kích thước: 6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.43

Hướng: B
Kích thước: 6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.42

Hướng: B
Kích thước: 6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.41

Hướng: B
Kích thước: 6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.40

Hướng: B
Kích thước: 6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.39

Hướng: B
Kích thước: 6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.38

Hướng: TB
Kích thước:
Diện tích:  145.78 m

Mã Căn: A3.37

Hướng: TB
Kích thước:
Diện tích:  145.85 m

Mã Căn: A3.36

Hướng: TB
Kích thước:
Diện tích:  145.87 m

Mã Căn: A3.35

Hướng: TB
Kích thước:
Diện tích:  145.84 m

Mã Căn: A3.34

Hướng: TB
Kích thước:
Diện tích:  145.79 m

Mã Căn: A3.33

Hướng: ĐN
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.32

Hướng: ĐN
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.31

Hướng: ĐN
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.30

Hướng: ĐN
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.29

Hướng: TB
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.28

Hướng: TN-ĐN
Kích thước:
Diện tích:  175.54 m

Mã Căn: A3.27

Hướng: TN-ĐN
Kích thước:
Diện tích:  175.54 m

Mã Căn: A3.26

Hướng: ĐN
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.25

Hướng: ĐN
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.24

Hướng: ĐN
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.23

Hướng: ĐN
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.22

Hướng: ĐN
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.21

Hướng: ĐN
Kích thước:
Diện tích:  152.37 m

Mã Căn: A3.20

Hướng: ĐN
Kích thước:
Diện tích:  152.36 m

Mã Căn: A3.19

Hướng: ĐN
Kích thước:
Diện tích:  152.37 m

Mã Căn: A3.18

Hướng: ĐN
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.17

Hướng: ĐN
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.16

Hướng: ĐN
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.15

Hướng: ĐN
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.14

Hướng: ĐN
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.13

Hướng: ĐN
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.12

Hướng: ĐN
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.11

Hướng: ĐN
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.10

Hướng: ĐN
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.09

Hướng: ĐN
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.08

Hướng: ĐN
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.07

Hướng: ĐN
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A3.06

Hướng: Đ
Kích thước:
Diện tích:  182.28 m

Mã Căn: A3.05

Hướng: Đ
Kích thước:
Diện tích:  131.96 m

Mã Căn: A3.04

Hướng: Đ
Kích thước:
Diện tích:  114.53 m

Mã Căn: A3.03

Hướng: Đ
Kích thước:
Diện tích:  118.68 m

Mã Căn: A3.02

Hướng: Đ
Kích thước:
Diện tích:  147.9 m

Mã Căn: A3.01

Hướng: Đ-B
Kích thước:
Diện tích:  228.61 m

Mã Căn: A2.25

Hướng: N-TB
Kích thước:
Diện tích:  278.08 m

Mã Căn: A2.24

Hướng: N
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A2.23

Hướng: N
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A2.22

Hướng: N
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A2.21

Hướng: N
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A2.20

Hướng: N
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A2.19

Hướng: N
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A2.18

Hướng: N
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A2.17

Hướng: N
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A2.16

Hướng: N
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A2.15

Hướng: N
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A2.14

Hướng: N
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A2.13

Hướng: N
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A2.12

Hướng: Đ-N
Kích thước:
Diện tích:  184.5 m

Mã Căn: A2.11

Hướng: TB
Kích thước:
Diện tích:  303.42 m

Mã Căn: A2.10

Hướng: B
Kích thước:6x21
Diện tích:  126 m

Mã Căn: A2.09

Hướng: B
Kích thước:6x21
Diện tích:  126 m

Mã Căn: A2.08

Hướng: B
Kích thước:6x21
Diện tích:  126 m

Mã Căn: A2.07

Hướng: B
Kích thước:6x21
Diện tích:  126 m

Mã Căn: A2.06

Hướng: B
Kích thước:6x21
Diện tích:  126 m

Mã Căn: A2.05

Hướng: B
Kích thước:6x21
Diện tích:  126 m

Mã Căn: A2.04

Hướng: B
Kích thước:6x21
Diện tích:  126 m

Mã Căn: A2.03

Hướng: B
Kích thước:6x21
Diện tích:  126 m

Mã Căn: A2.02

Hướng: B
Kích thước:6x21
Diện tích:  126 m

Mã Căn: A2.01

Hướng: Đ-B
Kích thước:
Diện tích:  184.5 m

Mã Căn: A1.30

Hướng: B
Kích thước:7x20.1
Diện tích:  140.7 m

Mã Căn: A1.29

Hướng: B
Kích thước:6x20.1
Diện tích:  120.6 m

Mã Căn: A1.28

Hướng: B
Kích thước:6x20.1
Diện tích:  120.6 m

Mã Căn: A1.27

Hướng: B
Kích thước:6x20.1
Diện tích:  120.6 m

Mã Căn: A1.26

Hướng: B
Kích thước:6x20.1
Diện tích:  120.6 m

Mã Căn: A1.25

Hướng: B
Kích thước:6x20.1
Diện tích:  120.6 m

Mã Căn: A1.24

Hướng: B
Kích thước:6x20.1
Diện tích:  120.6 m

Mã Căn: A1.23

Hướng: B
Kích thước:6x20.1
Diện tích:  120.6 m

Mã Căn: A1.22

Hướng: B
Kích thước:6x20.1
Diện tích:  120.6 m

Mã Căn: A1.21

Hướng: B
Kích thước:6x20.1
Diện tích:  120.6 m

Mã Căn: A1.20

Hướng: B
Kích thước:6x20.1
Diện tích:  120.6 m

Mã Căn: A1.19

Hướng: B
Kích thước:6x20.1
Diện tích:  120.6 m

Mã Căn: A1.18

Hướng: B
Kích thước:6x20.1
Diện tích:  120.6 m

Mã Căn: A1.17

Hướng: B
Kích thước:6x20.1
Diện tích:  120.6 m

Mã Căn: A1.16

Hướng: B
Kích thước:6x20.1
Diện tích:  120.6 m

Mã Căn: A1.15

Hướng: B
Kích thước:6x20.1
Diện tích:  120.6 m

Mã Căn: A1.14

Hướng: B
Kích thước:6x20.1
Diện tích:  120.6 m

Mã Căn: A1.13

Hướng: B
Kích thước:6x20.1
Diện tích:  120.6 m

Mã Căn: A1.12

Hướng: B
Kích thước:6x20.1
Diện tích:  120.6 m

Mã Căn: A1.11

Hướng: Đ
Kích thước:6.1x20
Diện tích:  122 m

Mã Căn: A1.10

Hướng: Đ
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A1.09

Hướng: Đ
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A1.08

Hướng: Đ
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A1.07

Hướng: Đ
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A1.06

Hướng: Đ
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A1.05

Hướng: Đ
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A1.04

Hướng: Đ
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A1.03

Hướng: Đ
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A1.02

Hướng: Đ
Kích thước:6x20
Diện tích:  120 m

Mã Căn: A1.01

Hướng: Đ-B
Kích thước:
Diện tích:  171 m
414

Hotline: 0901.80.98.98 - 0901.80.30.30

© 2015 www.marinecity.vn. All rights Reseved.